• Aniołowie biznesu wsparciem dla gospodarki

  Business Angels można porównać do funduszy Venture Capital/ Private Equity.

  Polska gospodarka nabrała rozpędu. Jednym z czynników wpływających na utrzymanie odpowiedniego wzrostu gospodarczego jest skłonność przedsiębiorstw do innowacji. Wejście Polski do Unii Europejskiej zagwarantowało coroczny dopływ środków wspierających powstawanie i rozwój przedsiębiorstw oraz otworzyło rynki pracy a to wszystko pozwoliło na osiągnięcie pozytywnych wyników ekonomicznych. Powstało wiele nowych przedsiębiorstw, które stworzyły miejsca pracy, obniżając stopę bezrobocia oraz powiększając PKB. Dane są bardzo imponujące, należy jednak zastanowić się nad tym w jaki sposób podtrzymać te rezultaty.

  Sytuację gospodarczą i zależności zachodzące między jej podmiotami można porównać do związku między kobietą a mężczyzną. Powstaje związek, na początku uczucia rosną, potem okazuje się, że trzeba bardziej się zaangażować i poświęcić, aby wszystko funkcjonowało bez zakłóceń. Związek jest stabilny a zarazem monotonny. Konkurencja nie próżnuje, sąsiadka kupiła nowe auto, inna zaczęła robić karierę zawodową, kolejna wystąpiła w programie piękności i stała się piękna a w związku nic nowego, bo partnerka np. nie chce powiększenia rodziny. Związek może upaść, tak jak przedsiębiorstwo, które nie jest innowacyjne i boi się podjąć ryzyka. Trzeba się stale rozwijać i podnosić swoją wartość dotyczy to zarówno partnera życiowego, jak i przedsiębiorstwa. Nie wystarczy powstać trzeba się jeszcze utrzymać.

  Źródłami innowacji w przedsiębiorstwach mogą być:

  • Nakłady brutto na środki trwałe
  • Działalność badawczo – rozwojowa (B + R)

  Wielkość nakładów na środki trwałe uzależniona jest od oszczędności generowanych przez podmioty gospodarki. Oszczędności przeznaczane są między innymi na akumulację kapitału czyli na:

  • Nakłady brutto na środki trwałe
  • Przyrost rzeczowych środków obrotowych
  • Przyrost aktywów o wyjątkowej wartości

  Analiza danych zawartych w tabeli 1. wskazuje na obniżenie nakładów na środki trwałe w skali całej gospodarki narodowej z 176 739 mln zł w 2000 roku do 167 158 mln zł. Sytuacja w sektorze przedsiębiorstw bardzo się pogorszyła w ciągu czterech lat. Akumulacja kapitału zmniejszyła się ze 120 134 mln zł w 2000 roku do 99 618 mln zł. Niskie zdolności akumulacyjne przedsiębiorstw wpływają niekorzystnie na poziom innowacyjności tego sektora.

  Kolejnym źródłem innowacji jest działalność badawczo – rozwojowa (B + R). Jak wynika z danych Departamentu Innowacyjności Ministerstwa Gospodarki i Pracy, średnie wydatki na B + R w Unii Europejskiej wynoszą 1,95% w relacji do PKB, w Polsce 0,59%. Procentowy udział przedsiębiorstw innowacyjnych w populacji firm wynosi 51% w Polsce 16,9%!

  W Polsce, na co wskazują dane zawarte w tabeli 2., działalność B + R jest finansowana głównie przez Budżet Państwa, bo w ponad 60%, w 22,6% przez podmioty gospodarcze oraz 5,2% ze środków zagranicznych. Prawidłowością jest jednak finansowanie tej sfery przez podmioty gospodarcze oraz ze środków zagranicznych. Wśród źródeł finansowania innowacji można wyróżnić także Business Angels, czyli grupę inwestorów kapitałowych. Dla przypomnienia – Anioł Biznesu to osoba prywatna posiadająca określone zasoby środków finansowych, posiadająca rozległe kontakty biznesowe i chętna podjęcia się wysokiego ryzyka w zamian za wysokie zyski.

  Business Angels można porównać do funduszy Venture Capital/Private Equity. Zarówno jedne jak i drugie inwestują kapitał w ryzykowne przedsięwzięcia, posługują się podobnymi metodami wyjścia z przedsiębiorstwa oraz służą swoim doświadczeniem i pomocą. Gdzie są podobieństwa tam są też różnice (tabela 3).
  Aniołowie Biznesu preferują inwestowanie w ryzykowne przedsięwzięcia, ale raczej o charakterze innowacyjnym.

  Branże, jakimi są zainteresowani:

  • IT
  • Biotechnologia
  • Internet
  • Inżynieria medyczna
  • Inżynieria farmaceutyczna
  • Nowatorskie technologie
  • Budownictwo

  W Polsce istnieją dwie ogólnopolskie sieci: Polban oraz Lewiatan Business Angels. Dodatkowo swoją działalność rozpoczęły dwie regionalne sieci: Śląska Sieć Aniołów Biznesu SLIBAN oraz Małopolska Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Inwestycje BA są ukierunkowane na fazę zasiewu oraz pierwszą fazę, czyli start – up. Fazy te wymagają dużego zaangażowania ze strony Anioła Biznesu, gdyż są one najbardziej ryzykowne. Istnieje bardzo duże ryzyko utraty środków finansowych.

  Nowa forma finansowania działalności, jaką jest finansowanie przez prywatne osoby nie może jeszcze rozwinąć się w takim stopniu jak w innych krajach Europy czy też w Stanach Zjednoczonych. Jedną z barier jest mała wiedza na temat tego rodzaju finansowania innowacji. W Polsce spotkać można wielu potencjalnych Aniołów Biznesu, którzy mogliby wesprzeć gospodarkę nowymi inwestycjami. Szacuje się, że jest to około 100 tys. osób, które są w posiadaniu wolnych nadwyżek kapitałowych o wysokości około 1 mln zł. Dynamiczny rozwój sieci Business Angels pozwoli na efektywne i szybkie kojarzenie inwestorów z pomysłodawcami. Działalność Aniołów Biznesu pozwoli na stworzenie silnych kapitałowo przedsiębiorstw, które będą w stanie podejmować dalsze działania innowacyjne zmierzające w rezultacie do powiększenia wartości przedsiębiorstwa, jego zdolności akumulacyjnych.

  W gospodarce polskiej dominującą rolę przypisuje się przedsiębiorstwom zatrudniającym do 9 osób. Przedsiębiorstwa te, aby osiągnąć przewagę na rynku muszą być innowacyjne, w przeciwnym razie zostaną wyeliminowane z gry rynkowej. Dla zachowania stabilności gospodarczej potrzebne jest zachowanie odpowiednich proporcji między przedsiębiorstwami. Przedsiębiorstwa duże, zdolne do innowacji, stanowią tylko niewielką część wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, co nie jest bez znaczenia dla poziomu innowacyjności całej gospodarki polskiej.

  źródło:

 • Angel Capital Association
 • British Business Angels Association
 • London Business Angels
 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 • Portal Medyczny MEDtube
 • Szukam Inwestora